پایگاه مد و اضافات بازی GTA V

ویژگی ها:1.امکان تعویض لباس سی جی و در آوردن آن بشکل لباس پلیس2.امکان استفاده از هر ماشین پلیسی برای انجام وظیفه3.شما از عملیات پلیسی،گزارشات و اتفاقات خبر پیدا میکنید4.امکان داشتن نیروی کمکی5.امکان بازداشت افراد،نجات و ...6.اگر در هنگام وظیفه شما کسی به سمت شما تیر اندازی کند تمام پلیس های نزدیک شما بهشون تیر اندازی خواهد کرد.ALT + P برای شروع عملیات بفشارید.F9 برای روشن کردن رادیو پلیسF6 تماس با نیروی کمکیALT + B تماس فوری با نیرو های کمکیALT + N درخواست نیروی کمکی ویژهCTRL + M درخواست کمک های…